1. α)Να ΅ετατρέψετε την ταχύτητα υ=72 km/h σε m/s

β)Ο λαγός τρέχει ΅ε 10 km/h , ενώ η πέρδικα πετά ΅ε 10 m/s . Ποιο κινείται

γρηγορότερα;

γ) Ένα όχη΅α κινείται σε ευθύγρα΅΅ο δρό΅ο, για 2 min ΅ε σταθερή ταχύτητα

και διανύει 100 m. Να βρείτε τη ΅έση ταχύτητα του οχή΅ατος

 

2.

                                              A       --------------10 m-----------------------    B

Δυο αυτοκίνητα εκτελούν ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Κατά την χρονική στιγμή t=0 η απόσταση μεταξύ τους είναι 10m. Αν το αυτοκίνητο Α κινείται με ταχύτητα υΑ=10m/s και το Β με υΒ=20m/s, να υπολογίσετε μετά από πόσο χρόνο το Β θα φτάσει το Α.

3. Ένα αυτοκίνητο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Αν μετά από χρόνο t=5 sec από την εκκίνηση η ταχύτητα του είναι 10 m/s να υπολογίσετε:

α) Την επιτάχυνση του β) Την απόσταση που έκανε σε χρόνο t=10 sec από την εκκίνηση.

4. α)Διατυπώστε το 2ο νόμο του Νεύτωνα β) Γράψτε τη σχέση που τον εκφράζει εξηγώντας τι σημαίνει το κάθε σύμβολο. γ) Πως ορίζεται το 1 N(ewton)

5. Ένα σώμα μάζας M=4Kg ξεκινάει από την ακινησία κινούμενο σε λείο οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση σταθερής ορiζόντιας δύναμης F= 10 N. α) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F όταν το σώμα έχει διανύσει απόσταση x=2880cm. β) την ταχύτητα που έχει αποκτήσει.

6. Ένα σώμα όγκου V=50 cm3 επιπλέει στο νερό και τα 2/5 του όγκου του είναι βυθισμένα στο νερό. Αν η πυκνότητα του νερού είναι d=1000Kg/m3, πόση είναι η άνωση που δέχεται;Δίνεται g=10m/s2

7.Να υπολογίσετε την πίεση σε Pa που ασκεί δύναμη F=100N πάνω σε επιφάνεια 100 cm2.

8. Να διατυπώσετε την Αρχή του Pascal και να αποδείξετε τη σχέση F2=F1.A2/A1 για ένα υδραυλικό πιεστήριο, με Α1 το εμβαδό της μικρής επιφάνειας και Α2 το εμβαδό της μεγάλης.

9. Ποιο διάστημα δείχνει ένα πλήρες μήκος κύματος;

 

A    α) a έως c β) b έως d γ) a έως g δ) c έως g

B   Το μήκος κύματος στο παρακάτω διάγραμμα δίνεται από το γράμμα ________

Το πλάτος του κύματος δίνεται από το γράμμα _________

 

Περισσότερα