Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ

Θέα 1ο

Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά εγέθη της στήλης Α ε τις ονάδες έτρησης της

στήλης Β

Στήλη Α                     Στήλη Β

Θεροκρασία                 7sec

Μάζα                             200ml

Όγκος                             34οC

Θερότητα                     100J

Χρόνος                             5Kg

Θέα 2ο

α) Να ετατρέψετε τους ηδέν βαθούς Κελσίου σε βαθούς Κέλβιν.

β) Να ετατρέψετε τους ηδέν βαθούς Κέλβιν σε βαθούς Κελσίου.

γ) Να ετατρέψετε τους 27 βαθούς Κελσίου σε βαθούς Κέλβιν.

δ) Να ετατρέψετε τους 408 βαθούς Κέλβιν σε βαθούς Κελσίου.

Θέα 3ο

α)Τι είναι το θερόετρο;

β)Να συπληρώσετε τις επόενες προτάσεις:

Η θερότητα είναι ορφή ..

Η θερότητα εταφέρεται από ένα σώα σε άλλο λόγω

Θέα 4ο

Πόση θερότητα πρέπει να προσφέρουε σε 500g ελαιόλαδου για να αυξηθεί η

θεροκρασία του από τους 20 βαθούς Κελσίου στους 40 βαθούς Κελσίου;

Η ειδική θερότητα του ελαιόλαδου είναι 2000 J/Kg o C

Θέα 5ο

α)Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η γραική διαστολή;

β)Αν σε ένα ποτήρι ρίξουε καυτό νερό, γιατί θα σπάσει το ποτήρι;

Θέα 6ο

α)Αν στο ένα σκέλος ενός ζυγού τοποθετήσουε ένα ανοιχτό ποτήρι ε οινόπνευα

έτσι ώστε ο ζυγός να ισορροπεί, ετά από λίγο τι παρατηρούε και γιατί;

β)Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η εξάτιση;

Θέα 7ο

α)Να σχεδιάσετε την πορεία των ανακλώενων ακτίνων, ιας παράλληλης

προσπίπτουσας δέσης ακτίνων:

1. Όταν έχουε ανάκλαση.

2. Όταν διάχυση

β) Να σχεδιάσετε την πορεία των ανακλώενων ακτίνων, ιας παράλληλης

προσπίπτουσας δέσης ακτίνων:

1. Σε κοίλο καθρέπτη

2. Σε κυρτό καθρέπτη

Θέα 8ο

α)Να συπληρώσετε τα κενά.

Ο προσανατολισός ιας αγνητικής βελόνας κατά τη διεύθυνση βορρά-

νότου οφείλεται στην ύπαρξη του γήινου

. Το άκρο της βελόνας που στρέφεται προς το βορρά

λέγεται και το άλλο,

αντίστοιχα,... Η γη

συπεριφέρεται σαν ένας τεράστιος

.. του οποίου ο ....

βρίσκεται κοντά στο γεωγραφικό

βόρειο πόλο και ο ., κοντά στο

γεωγραφικό νότιο πόλο.

β)Τι παρατηρούε αν κόψουε ένα αγνήτη;

Θέα 9ο

α) Όταν ένα σύρα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύα, γιατί αυξάνεται η θεροκρασία

του;

β) i. Τι είναι οι πηγές και οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας;

ii. Τι ετατροπές ενέργειας παρατηρούε στο πλυντήριο, στο λαπτήρα και

στη παταρία.