ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο

Να διατυπωθούν:

Α. ο πρώτος νόος του Νεύτωνα

Β. ο δεύτερος νόος του Νεύτωνα

Γ. ο τρίτος νόος του Νεύτωνα.

ΘΕΜΑ 2ο

Α. Να διατυπωθεί ο νόος της παγκόσιας έλξης.

Β. Τι ονοάζουε τριβή;

Γ. Τι ονοάζεται ηλεκτρικό ρεύα;

ΘΕΜΑ 3ο

Α. Να διατυπωθεί το θεώρηα διατήρησης της ηχανικής ενέργειας.

Β. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η τριβή;

Γ. Να διατυπωθεί ο νόος του Ohm.

ΘΕΜΑ 4ο

Α. Ποδηλάτης κινείται ε σταθερή ταχύτητα υ=2m/sec. Η απόσταση που θα έχει διανύσει ετά από

χρόνο t=5min, θα είναι:

α) 10m β) 1000m γ) 600m δ) 60m.

Β. Από ύψος 20m αφήνεται να πέσει ελεύθερα ια πάλα. Ο χρόνος που θα περάσει έχρι να φτάσει

στο έδαφος είναι: (g=10m/sec2)

α) 2sec β) 4sec γ) 8sec δ) 10sec.

Γ. Ο οδηγός αυτοκινήτου που έχει ταχύτητα 10m/sec αρχίζει να επιταχύνει το όχηα ε επιτάχυνση

4m/sec2. Μετά από 2sec η ταχύτητα του αυτοκινήτου θα είναι:

α) 8m/sec β) 10m/sec γ) 16m/sec δ) 18m/sec.

ΘΕΜΑ 5ο

Να σχεδιάσετε ποιοτικά το διάγραα της ταχύτητας σε συνάρτηση ε το χρόνο, για τις παρακάτω κινή-

σεις:

Α. ευθύγραη οαλή

Β. ευθύγραα οαλά επιταχυνόενη

Γ. ευθύγραα οαλά επιβραδυνόενη.

ΘΕΜΑ 6ο

Να υπολογιστεί και να σχεδιαστεί η συνισταένη δύναη στα παρακάτω σχήατα:

A. 6N B. Γ.

8N 2Ν 10Ν

9N 6N 5N 10N

ΘΕΜΑ 7ο

.ύο ποδηλάτες κινούνται αντίθετα στον ίδιο δρόο ε ταχύτητες υΑ=5 m/sec και υΒ=36km/h. Τη χρο-

νική στιγή t=0 απέχουν εταξύ τους 150m. Να υπολογίσετε:

Α. σε πόσο χρόνο θα συναντηθούν

Β. το διάστηα που θα έχει διανύσει ο ποδηλάτης Α

Γ. το διάστηα που θα έχει διανύσει ο ποδηλάτης Β.

ΘΕΜΑ 8ο

Σώα βάλλεται κατακόρυφα προς τα επάνω από το έδαφος, ε αρχική ταχύτητα υο=10m/sec.

Α. Σε ποιο ύψος h θα φτάσει το σώα;

Β. Ποια θα είναι η ταχύτητα του, όταν καθώς πέφτει, θα βρίσκεται σε ύψος h/4 από το έδαφος;

Γ. Ποια θα είναι η ταχύτητα του, όταν φτάσει στο έδαφος;

.ίνεται g=10m/sec2.

ΘΕΜΑ 9ο

Σώα άζας m=5kg ηρεεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγή t=0

ασκείται επάνω του, σταθερή, οριζόντια δύναη F=10N. Να υπολογίσετε:

Α. την επιτάχυνση του σώατος

Β. την ταχύτητα του ετά από χρόνο t=3sec

Γ. την απόσταση που θα έχει διανύσει ετά από χρόνο t=1h.

 

ΖΗΤΗΜΑ 1Ο

Σωμα μάζας 2kg αφήνεται να πέσει ελεύθερα από ένα σημείο Α που βρίσκεται σε ύψος 180 m από το έδαφος.

Ζητούνται:

Α)Η δυναμική και η κινητική του ενέργεια στη θέση Α

Β)Η δυναμική του ενέργεια ύστερα από 2s

Γ)ποια είναι η μετατροπή ενέργειας που συμβαίνει

g=10m/s2

(3 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΖΗΤΗΜΑ 2Ο

Σε αρχικά ακίνητο σωμα ασκείται οριζόντια δύναμη F=5N. Αν η τριβή είναι 2Ν και το σωμα κινείται διανύοντας διάστημα 8m, ζητείται:

  1. Το έργο της F
  2. Το έργο της Τριβής
  3. Το έργο της συνισταμένης δύναμης
  4. Το έργο του βάρους
  5. Το έργο της κάθετης αντίδρασης του εδάφους

(Τα έργα να ληφθούν με τα πρόσημα τους)

(5 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΖΗΤΗΜΑ 3Ο

Μια λάμπα αναγράφει πάνω της ένδειξη 40W. Πόση ενέργεια καταναλώνει όταν λειτουργεί για 3 ώρες

(2 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΖΗΤΗΜΑ 4Ο

Πως ορίζεται το 1J;

Πως ορίζεται το 1W;

Πως ορίζεται η ισχύς;

(3 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΖΗΤΗΜΑ 5Ο

Αυτοκίνητο μαζας 1000kg έχει ταχύτητα 72km/h. Ποια είναι η κινητική του ενέργεια;

(2 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΖΗΤΗΜΑ 6Ο

Ένα κινητό έχει ταχύτητα υ και κινητική ενέργεια Κκιν. Αν η ταχύτητα του τριπλασιασθεί, πως θα μεταβληθεί η κινητική του ενέργεια; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.

(3 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΖΗΤΗΜΑ 7Ο

Να αναφέρετε 2 παραδείγματα μετατροπής ενέργειας από μια μορφή σε μια άλλη.

(2 ΜΟΝΑΔΕΣ)