Υπολογισμός εξάτμισης


βάση της σχέσης E = k A (xs - x), όπου:
E = Το ποσό του νερού που εξατμίστηκε (kg/h)
k = (25 + 19 v) = συντελεστής εξάτμισης (kg/m2h)
v = Ταχύτητα αέρα πάνω από την επιφάνεια του νερού (m/s) A = Εμβαδό επιφάνειας νερού(m2)
rs = αναλογία μίγματος σε κορεσμένο αέρα στην ίδια θερμοκρασία όπως η επιφάνεια του νερού(kg/kg)
r = αναλογία μίγματος στον αέρα (kg/kg)
pa, Ατμοσφαιρική πίεση σε Pa
Πίεση υδρατμών κορεσμένου αέρα, ps = 610.78 *exp( t *17.2694/ ( t + 238.3 ) )
r=kg υδρατμών / kg ξηρού αέρα = 0.018 *p / ( 0.029 *(P - p ) ) =0.62198 *p / (P - p )
rs = 0.62198 pw / (pa - pw)