Μετατροπή Φωτοσυνθετικά ενεργού ακτινοβολίας(PAR) από μmol/m2/s σε W/m2

To φώς έχει μήκος κύματος και συχνότητα, αφού πρόκειται για ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. 1 mol φωτός=6.023*1023 φωτόνια. Αυτή είναι η ακτινοβολία φωτονίων. Η ενέργεια των φωτονίων μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση E=h*c/λ, όπου c=3*108 m/s και λ είναι το μήκος κύματος. Η φωτοσυνθετική ακτινοβολία είναι κυρίως μπλε και κόκκινη. Επομένως μπορούμε να μοιράσουμε τη μισή στο μπλε και τη μισή στο κόκκινο σε πρώτη προσέγγιση για να αποφύγουμε υπολογισμούς με ολοκληρώματα.
Αν έχουμε λοιπόν 200 μmol/m2/s τότε αν θεωρήσουμε ότι τα 100 ανήκουν στο μπλε λ=400 nm και τα υπόλοιπα στο κόκκινο λ=700 nm, τότε ισχύει Eb=6.63*10-34J*s*3*108m/s/(400*10-9m) και τελικά Εb=4.97*10-19J. Αυτή είναι η ενέργεια ενός φωτονίου. Ο συνολικός αριθμός φωτονίων είναι num=6.023*1023*100*10-6=6.023*1019 Άρα η συνολική ακτινοβολία του μπλε είναι Ib=num*Eb δηλαδή Ib=29.93 W/m2, ενώ του κόκκινου Ir=17.1 W/m2. Επομένως το άθροισμα μας δίνει Ι=Ib+Ir, δηλαδή I=47.03 W/m2