24- 07- 2017, 01:34:52
Εισάγετε ημέρα έτους :
Εισάγετε γεωγραφικό πλάτος :
Εισάγετε θερμοκρασία αέρα :
Εισάγετε θερμοκρασία επιφάνειας νερού :
Εισάγετε ύψος μέτρησης :
Εισάγετε σχετική υγρασία :
Εισάγετε ταχύτητα ανέμου :
Εισάγετε ηλιοφάνεια από 0 έως 1: