20- 11- 2017, 03:49:20
Εισάγετε ημέρα έτους :
Εισάγετε γεωγραφικό πλάτος :
Εισάγετε θερμοκρασία αέρα :
Εισάγετε θερμοκρασία επιφάνειας νερού :
Εισάγετε ύψος μέτρησης :
Εισάγετε σχετική υγρασία :
Εισάγετε ταχύτητα ανέμου :
Εισάγετε ηλιοφάνεια από 0 έως 1: